القائمة الرئيسية

الصفحات

La liste des verbes les plus utilisés de la langue française
participe passé

avoir - eu             écrire - écrit 
être - été              lire - lu 
aller - allé            partir - parti
boire - bu             pouvoir - pu
faire - fait             vouloir - voulu 
dire - dit               prendre - pris

La liste des verbes les plus utilisés de la langue française
participe passé

comprendre - compris             mettre - mis 
répondre - répondu                 naître - né 
voir - vu                                    rire - ri
vivre - vécu                               savoir - su
conduire - conduit                   tenir - tenu 
croire - cru                               suivre - suivi

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق